Regulamin sklepu


1) Regulamin do umów zawartych przed 25.12.2014
2) Regulamin do umów zawartych po 25.12.2014

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa należy nas poinformować o swojej decyzji na drodze jednoznacznego oświadczenia lub za pomocą formularza. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy lub pocztowy. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w załączniku do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Po odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego wysłania zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Zwrotu płatności odbywa się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub inny za jego zgodą. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.